اعضای هیئت علمی دپارتمان اقتصاد

اعضای هیات علمی دپارتمان اقتصاد


دکتر مهدی فیضی

 

استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

 

http://feizi.profcms.um.ac.ir

fayzi-1

 خانم دکتر نرگس صالح نیا

 

استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد


http://n.salehnia.profcms.um.ac.ir

salehnia-1

دکتر علی چشمی

 

استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد


http://a.cheshomi.profcms.um.ac.ir


cheshomi-1