اعضای هیئت علمی دپارتمان مهارت افزایی

 

دکتر محمد ودیعی نوقابی

دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

 

http://www.mhvadeei.profcms.um.ac.ir

vadee-1 

 

 دکتر علیرضا پویا

استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

 

http://alirezapooya.profcms.um.ac.ir

poua3

 

 دکتر قاسم اسلامی

  استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

 

   http://gh.eslami.profcms.um.ac.ir

 eslami-1

 

دکتر سید محمد خلیلی

 

مدرس مدعو دانشگاه فردوسی مشهد - عضو هیات علمی دانشگاه خیام

 

khalili-1

 

دکتر عباس شریفی پور

 

 مدرس مدعو دانشگاه فردوسی مشهد - مربی رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران

sharifepoor-1

 

 دکتر مهدی گل محمدی

 

 مدرس مدعو دانشگاه فردوسی مشهد - مدرس و مشاورعالی بازاریابی

 

 

gol mohamadi-1