مدیریت کسب و کار - مهر 98

رديف

دوره ­های مدیریت کسب و کار شش ماهه دوم سال 98

1

مديريت کسب و کار گرايش مديريت کسب و کار ديجيتال

سرفصل، مدرس و برنامه

مشاهده دروس و شرایط

ثبت نام

پیگیری ثبت نام

2

مديريت کسب و کار گرايش مديريت پروژه

سرفصل، مدرس و برنامه

مشاهده دروس و شرایط

ثبت نام

پیگیری ثبت نام

3

مديريت کسب و کار گرايش مديريت استراتژيک

سرفصل، مدرس و برنامه

مشاهده دروس و شرایط

ثبت نام

پیگیری ثبت نام

4

مديريت کسب و کار گرايش عمومی

سرفصل، مدرس و برنامه

مشاهده دروس و شرایط

ثبت نام

پیگیری ثبت نام

5

مديريت عالی کسب و کار

سرفصل، مدرس و برنامه

مشاهده دروس و شرایط

ثبت نام

پیگیری ثبت نام