دپارتمان مالی و حسابداری

اعضای هیات علمی دپارتمان مالی و حسابداری


 

 

دکتر سيد مرتضي غيور باغباني

 

مدرس مدعو دانشگاه فردوسی مشهد - استادیار گروه مدیریت دانشگاه امام رضا (ع

 


ghayor baghbani-1

 

 

دکتر امیر متحدین

 

  مدرس مدعو دانشگاه فردوسی مشهد مشاور مالی و مالیاتی مدیر عامل پیشرو حساب

 motahedin-1