افراد مرکز آموزش های عالی آزاد

 

دکتر علیرضا پویا

رئیس مرکز آموزش های عالی آزاد

استاد گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی

وب سایت: alirezapooya.profcms.um.ac.ir

 

همکاران مرکز

علی اصغر صالحی ‌

کارشناس امور آموزشی و اداری

کارشناس ارشد مدیریت

تلفن: 05138806340

salehi 

سهراب درويش ‌

رئیس اداره امور عمومی دانشکده علوم اداری و اقتصادی

کارشناس

تلفن: 05138806302

darvish 

شیلا منظم ابراهیم پور

دانشجو دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

محمد حسین خجسته طوسی

دانشجو دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد

khojaste 

سید محمد امین جاوید

دانشجو دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن: 09385193880

javid